Working on offshore wind farms

Offshore & Windmolen Parken op Zee

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zocht men in nieuwe gebieden op zee, zoals de Noordzee en anderen zeeën ter wereld, naar olie: het zwarte goud. Door de huidige energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, worden diezelfde gebieden opnieuw onderzocht. Dit maal voor de bouw van windmolenparken.

De ervaringen die zijn opgedaan bij de bouw van offshore olieplatforms, komen nu goed van pas. Ook bij Allnamics. De toen ontwikkelde technieken, worden nu, in modernere vorm, opnieuw ingezet voor de bouw van windmolenparken op zee. Voor zowel ontwerp als uitvoering, voor kwaliteitscontrole en paaltesten. In het bijzonder voor monopiles.

Voor meer informatie over al onze offshore monitoring services, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Monopaal

De meeste offshore windmolens zijn gefundeerd op een monopaal. Zoals de naam al zegt, bestaat de fundering slechts uit één paal. Deze paal heeft vaak zeer forse afmetingen. Een doorsnede van een aantal meters tot wel 6 m voor windmolens en meer dan 20 m voor andere toepassingen.

Allnamics is veelvuldig betrokken bij de installatie van monopalen op zee, en daarmee specialist voor hei- en intrilpredicties alsook het monitoren van het installatieproces van monopalen.

Meer weten? e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Intrilpredicties

Het intrillen van funderingen is al lang niet meer beperkt tot damwanden. Tot voor kort werden offshore palen en monopalen met een trilblok voorgepoot, waarna een heiblok de paal op diepte heit. Steeds vaker ziet men dat de kracht een trilblok ook verder gaat en wordt menige funderingspaal en monopaal met een trolblok op diepte gebracht.

Een intrilvoorspelling of intrilpredictie (zoals ook bij heipredicties PDP) vooraf, geeft uitsluitsel over de intrilbaarheid (of uittrillen) van een funderingspaal. Daarmee worden problemen tijdens de uitvoering voorkomen en hoge kosten vermeden. Een intrilpredictie geeft zekerheid of het beschikbare trilblok de paal op diepte krijgt en voorkomt daarmee een ‘early refusal’ met bijbehorende extra kosten. En of datzelfde blok een paal kan uittrekken (uittrilpredictie).

De (mono)paal, grond en trilblok wordt met AllWave-VDP in de computer gesimuleerd om zo het gedrag te voorspellen. Daarmee worden verwachtingen uitgesproken over de te bereiken einddiepte, spanningen en zelfs intriltijd of -snelheid. Tegenvallers op de bouwplaats op zee kunnen zo worden voorkomen. En het meest efficiënte trilblok kan worden bepaald.

Zie het voorbeeld van de predictie voor de installatie van een monopile van 20 m diameter met een lengte van 40 m door 8 geschakelde trilblokken, project ‘Octakong ‘.

Voor meer informatie over offshore intrilpredicties e-mail Nicolas Moscoso : moscoso@allnamics.eu of Peter Middendorp : middendorp@allnamics.eu

Vermoeiïngsanalyses, voorspellingen en metingen

Gedurende de levensduur van een windmolen, wordt de paalfundering continue dynamisch belast. Wind, stroom en golven zorgen voor dynamische belastingen welk spanningswisselingen veroorzaken. Vermoeiïng van het staal van de funderingspaal is daarmee een belangrijke ontwerpparameter.

Spanningswisselingen treden ook op tijdens installatie van de paal, of dat nu door heien of intrillen gebeurt. Daarom is analyse van de (mogelijke) vermoeiïngsschade tijdens de installatie van groot belang voor de technische levensduur van een offshore (mono)paal.

Allnamics kan die analyses vorm geven:
1. Voorspellen wat de spanningen en spanningswisselingen tijdens de installatie zullen zijn, gebaseerd op inhei- of intrilpredicties (PDP of VDP)
2. Meten van de werkelijk opgetreden spanningswisselingen tijdens het inheien of intrillen van de funderingspaal of monopaal. Die metingen worden verricht met een PDA of VDA meting. Voor metingen op bijzondere plaatsen kunnen spotmetingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij overgang van paaldiameters of wanddikte, aansluitingen en kransen.

Voor meer informatie, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Heipredicties

Heipredicties worden uitgevoerd om het heigedrag te voorspellen. Daarmee kunnen onverwachte problemen worden voorkomen. En kan een efficiënt heimiddel worden geselecteerd. Het toe te passen heiblok moet de offshore paal of monopile tenslotte wel op diepte krijgen.

Door vooraf een heivoorspelling te maken, kunnen problemen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten tijdens de uitvoering worden voorkomen.
De heihamer moet zwaar genoeg zijn en efficiënt werken, om genoeg energie af te geven om de paal op diepte te krijgen. Tegelijkertijd moeten de spanningen beperkt blijven. De funderingen en monopalen van offshore windturbines worden gedurende de levensduur vooral dynamisch belast, met de kans op materiaalvermoeiïng. De spanningen tijdens de installatie van de paal (de heispanningen) dienen daarom tot geen of beperkte vermoeiïngsschade te leiden.

Door vooraf een Heivoorspelling met AllWave-PDP uit te voeren, worden antwoorden op dit soort vragen gegeven. Voor offshore constructies en monopalen (alsook onshore funderingspalen en damwanden) een absolute must.

Voor meer informatie over al onze offshore heipredicties e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Heianalyse PDM / PDA

Offshore constructies zijn doorgaans zwaar en groot. Een extra reden om zeker te zijn dat de fundering ervan veilig en betrouwbaar is. Daarom worden tijdens de installatie van de funderingspalen en monopalen metingen aan de paal verricht. Op deze wijze wordt het volledige installatieproces vastgelegd. Controle op o.a. de kalender (aantal slagen per 0,25 m), spanningen in de paal en de efficiency van de hamer (PDM / PDA) is van cruciaal belang.
Na het heien tijdens een zogenaamde redrive, kan informatie worden verkregen over het draagvermogen. Bij deze DLT (Dynamic Load Test of Dynamisch Proefbelasten) worden signalen verkregen die middels AllWave-DLT Signal Matchen kunnen worden geïnterpreteerd naar het statisch paalgedrag en bijbehorend draagvermogen.

Voor meer informatie, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Intrilanalyse (offshore) VDM / VDA

Wanneer de palen niet worden geheid maar naar de funderingdiepte worden getrild, kunnen vergelijkbare metingen als bij de PDM of PDA worden uitgevoerd.
Bij Vibratory Driving Monitoring (VDM) worden uitvoeringsaspecten, gedrag van de paal, van de grond en van het trilblok vastgelegd. Bewaken van uiterste waarden van onder andere spanningen, vermoeiïngsbijdrage, intrilsnelheden, trilblok frequentie en efficiency, e.d. draagt bij aan de algehele kwaliteitscontrole van met trilblokken geïnstalleerde offshore funderingspalen en monopiles.

Voor meer informatie, e-mail Rob van Dorp : vandorp@allnamics.eu

Offshore Dynamisch Proefbelasten

Om de grote offshore palen te testen op draagvermogen wordt veelal gebruik gemaakt van het dynamisch proefbelasten (DLT). Tijdens een redrive worden metingen uitgevoerd, na een setup periode waarbij de waterspanningen weer genormaliseerd zijn. De meetsignalen worden geïnterpreteerd met AllWave-DLT, gebruik makend van de Signal Match techniek.

Offshore Statnamic Testen

Voor de hoge belastingen zoals bij nearshore en offshore funderingsconstructies en monopalen, maakt Allnamics gebruik van de Statnamic testmethode. Met deze testmethode zijn belastingen tot 65 MN en binnenkort tot 150 MN mogelijk.

Wilt u meer weten over Statnamic testen? E-mail Peter Middendorp : middendorp@allnamics.eu

Offshore Monitoring Equipment

Offshore metingen zijn gebaseerd op het data acquisitiesysteem PDR, dat Allnamics heeft ontwikkeld.
De equipment is beschikbaar en bestaat uit:
– De PDR, draadloos acquisitie systeem
– Externe Wi-Fi antenne
– Sensoren voor het meten van rek en versnelling. Zowel in een bovenwater uitvoering , AW sensors, als onder water uitvoering, UW Sensor
– Bevestigingsmaterialen
– Allnamics-PDA meetsoftware
– AllWave-DLT interpretatie software met Signal Matchen
– 24/7 Support door het Allnamics-team
– Training en cursus

Meer weten? E-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

koffer-pdr_allnamics-1600-offshore

Onder Water metingen

Wanneer funderingspalen onder water worden geheid, moeten de sensoren niet alleen waterproof zijn, maar ook de enorme waterdrukken op grote waterdiepte kunnen weerstaan.
Voor deze toepassing heeft Allnamics speciale onder water opnemers, UW-Sensoren, ontwikkeld.

Voor meer informatie, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Paal Instrumentatie

Naast de standaard metingen, biedt Allnamics Offshore Services veel meer monitoring mogelijkheden aan voor het registreren van rekken, spanningen, krachten, vermoeiing en verplaatsingen.
Speciale paal instrumentaties zijn in het verleden al meer dan eens uitgevoerd.

Voor meer informatie over al onze offshore monitoring services, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

PAPERS EN ARTIKELEN

Allnamics heeft vele bijdragen geleverd aan internationale congressen. Die publicaties zijn beschikbaar via de Allnamics database. Een greep daaruit:

Publicaties binnenkort online

We zijn druk bezig met het verwerken van onze publicaties op deze nieuwe website

Over de werking van het dieselblok

Auteur: Voitus van Hamme Jaar: 1981 Taal: Nederlands In dit proefschrift wordt de werking van […]

Van Mini- tot Gigapalen

Auteur(s): Peter Middendorp, Rob van Dorp Jaar: 2012 Taal: Nederlands Het thema ‘Funderingen in Beweging’ […]

Om en om renovatie van paalfunderingen voor woningen in Zaanstad

Auteur: Ad Offenberg Jaar: 1981 Taal: Nederlands In dit artikel wordt een beeld gegeven van […]

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search