Auteur(s):

ir. G. DE JOSSELIN DE JONG

Jaar:

1956

Taal:

Nederlands

Waar:

De ingenieur 68e jaargang no. 25

INLEIDING:

Vraagt men zich af, wat er gebeurt in de grond tijdens het heien van een paal, dan stuit men op een phenomeen van dynamische aard, waarvan de beschrijving thans niet in gesloten vorm te geven is. Wij willen in dit artikel trachten, om verschillende aspecten van dit verschijnsel apart te beschouwen om daarmede de verdere bestudering zowel in praktische als theoretische zin te vergemakkelijken. Wanneer de drukstoot, die het heiblok bij zijn botsing met de heimuts aan de paal mededeelt, na de paal te hebben doorlopen, dc punt bereikt, breidt een gedeelte van de druk-stoot zich uit in het omringende grondmassief en de rest loopt als een teruggaande golf de paal weer in. Allereerst zullen we met behulp van de methode der karakteristieken een beeld geven van de krachtswerking in de paal, wanneer den door het vallende heiblok wordt belast. Tevens zullen we aantonen, hoe men door een consequent toepassen van deze methode tot uitdrukking kan brengen op welke wijze een materiaal als zand met irreversibele deformatie-eigenschappen reageert op een stoot-belasting. De gevonden resultaten hebben in de eerste plaats betrekking op cilinders van droog zand. Vervolgens doet zich de vraag voor hoe een drukstoot zich voortplant in een samengesteld medium als grond, dat bestaat uit korrels en water. Het probleem is oplosbaar, wanneer we aan het korrelskelet lineaire deformatie-eigenschappen toekennen. Dit betekent weliswaar een idealisering van de grond, doch de oplossing maakt het mogelijk om er ruime conclusies aan te verbinden. Het is dan tevens mogelijk om de verdeling van de krachten over de beide fasen: korrels en water, te beschrijven. Tenslotte zullen we de uitbreiding van een drukstoot in het aldus geïdealiseerde grondmassief rondom een paalpunt beschrijven, waarbij een geometrische schematisering nodig is om de oplossing mathematisch toegankelijk te maken, door in plaats van de paalpunt een starre bol te nemen. Nadat op die manier het driedimensionale karakter van de uitbreiding van de stoot is ingevoerd is het wederom mogelijk om de verdeling van de kracht over de twee fasen te berekenen. Door combinatie van de verschillende verkregen resultaten is het mogelijk bepaalde tendensen aan te tonen, welke van waarde kunnen zijn bij de bestudering van meer praktische vragen, zoals b.v. de grootte van de spanningen welke in een paal tijdens het heien te verwachten zijn, en het verband tussen het gedrag van de grond tijdens het heien en de draagkracht van de paal bij statische belasting.


DOWNLOAD:

U kunt het hele artikel hier downloaden, na het opgeven van uw naam en e-mail adres.

    .

    Start typing and press Enter to search